Algemene Voorwaarden

1. Door het verzenden van het inschrijfformulier via de website van Kindertypecursus.nl verklaart de ouder/verzorger van de cursist een overeenkomst aan te willen gaan met Kindertypecursus.nl. De overeenkomst komt tot stand doordat Kindertypecursus.nl deze bevestigt. Een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst is bindend, tenzij Kindertypecursus.nl een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.

2. Na datum van verzending heeft de ouder/verzorger nog 14 dagen bedenktijd om de cursus geheel kosteloos te annuleren.

3. Indien de cursist de minimum exameneis niet haalt, krijgt hij/zij het lesgeld en examengeld retour. Mits de cursist heeft voldaan aan de volgende eisen:

De cursist moet in een tijdsbestek van 36 weken (inclusief vakanties) het hele programma, dus alle eilanden hebben doorlopen en minimaal 24 uur hebben getypt. Bij het niet voldoen aan deze eis is kindertypecursus.nl niet verplicht om het lesgeld te retourneren.

4. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen. Als een kind de les niet kan volgen en er wordt wel afgezegd, dan is het in sommige gevallen mogelijk deze in te halen in een andere groep. Als we hiervoor een privéles in moeten lassen zijn hier kosten aan verbonden.

5. Indien de cursist vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan de cursus in het volgende jaar. Eventuele meerkosten worden alsnog in rekening gebracht.

6. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd. Mits voldaan aan de voorwaarden gesteld in punt 3.

7. De vermelde prijzen zijn in Euro's aangegeven.

8. Indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt, zullen wij evt. administratiekosten aan u doorberekenen. Evt. incassokosten zullen tevens voor uw rekening zijn.

9. De betaling vind plaats door middel van een online betaling met iDEAL of een bankbetaling. Het is mogelijk om in 2 termijnen te betalen. Het cursusgeld dient betaald te zijn voor de 1e les. Ook bij betaling via de bank dient het cursusgeld binnen te zijn voor de 1e les.

10. Kindertypecursus.nl heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist, de planning van lessen kan worden verschoven en de startdatum met vier weken. In geval van pandemie of soortgelijke omstandigheden (waarbij een klassikale les niet mogelijk is) zullen wij de les verplaatsen of op andere wijze vormgeven.

11. De cursist maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van Kindertypecursus.nl. Thuis dient de cursist te oefenen op de ‘eigen’ computer of laptop.

12. De communicatie met de ouders/verzorgers zal zoveel mogelijk via de mail verlopen. Om te kunnen oefenen is een stabiele internet verbinding nodig.

13. Kindertypecursus.nl behoudt het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

14. Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan door Kindertypecursus.nl verstrekte apparatuur komt voor rekening van de cursist.

15. Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens alleen voor intern gebruik. Hier wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan. Lees hier onze privacyverklaring.

16. Aan het eind van de cursus kan de cursist(e) deelnemen aan een extern examen (CBT). Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. De examens worden afgenomen op een door Kindertypecursus.nl nader te bepalen datum. Voor de online leerlingen kan het zijn dat deze datum niet direct aansluit op de cursus.

17. Als de (ouder/verzorger van de) cursist(e) niet tevreden is over de cursus of kindertypecursus.nl kan een klacht worden ingediend bij kindertypecursus.nl. Dit kan schriftelijk per brief of e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden afgehandeld.Wanneer de klacht niet door kindertypecursus.nl opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden (arbitragecommissie van het CBT). De uitspraak van een onafhankelijke derde partij is bindend voor beide partijen. Afgehandelde klachten worden nog minimaal 1 jaar bewaard.

18. De typecursus wordt aangeboden door Kindertypecursus.nl, handelend onder de naam Kindertypecursus.nl, KvK nummer: 20083234.

19. Wij zijn een erkende onderwijsinstelling. Al onze materialen zijn beschermd door copyright met volledig eigendomsrecht. Wij werken met het programma van Instruct.

>